เฝ้าระวังทั้งหมด

130,918

ลงทะเบียนวันนี้

9

อยู่ระหว่างกักตัว

93

ครบกำหนดกักตัว

118,648

เดินทางกลับจากต่างประเทศ

34,707

เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

120,757

มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

3,557

สรุปเป็นผู้ป่วย

269

กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังแยกจังหวัด