เฝ้าระวังทั้งหมด

131,155

ลงทะเบียนวันนี้

0

อยู่ระหว่างกักตัว

0

ครบกำหนดกักตัว

119,001

เดินทางกลับจากต่างประเทศ

34,707

เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

120,758

มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

3,731

สรุปเป็นผู้ป่วย

276

กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังแยกจังหวัด