ปีงบประมาณ :

ข้อมูล ณ วันที่ : 25-06-2024

รายงานข้อมูลผู้ป่วยจากการใช้กัญชา

ผู้ป่วยวันนี้

กำลังดึงข้อมูล..

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

กำลังดึงข้อมูล..

ผู้ป่วยแยกจังหวัด
แนวโน้มเขต
แนวโน้มจังหวัด
จำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
จำนวนผู้ป่วยแยกตามเพศ

ข้อมูลแยกตามโรงพยาบาล

จังหวัด โรงพยาบาล
รวม
F12
F120
F121
F122
F123
F124
F125
F126
F127
F128
F129
T407
X62
Y12
Y496

Definition ICD 10

# ICD 10 รายละเอียด (ไทย) รายละเอียด (อังกฤษ)
1 F12 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา Mental and behavioral disorders due to use of cannabinoids
2 F120 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา เป็นพิษเฉียบพลัน Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at acute intoxication
3 F121 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา การเสพอย่างอันตราย Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at harmful use
4 F122 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา กลุ่มอาการติดยา Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at dependence syndrome
5 F123 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา ภาวะถอนยา Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at withdrawal state
6 F124 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา ภาวะถอนยาที่มีภาวะเพ้อ Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at withdrawal state with delirium
7 F125 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at psychotic disorder
8 F126 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา กลุ่มอาการหลงลืม Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at amnesic syndrome
9 F127 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา โรคจิดที่เหลือและเกิดภายหลัง Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at residual and late-onset psychotic disorder
10 F128 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา ความผิดปกติอื่นทางจิตและพฤติกรรม Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at other mental and behavioural disorders
11 F129 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา ความผิดปกติอื่นทางจิตและพฤติกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids at unspecified mental and behavioural disorders
12 T407 กัญชา (อนุพันธ์) Cannabis (derivatives) poisoning
13 X62 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาเสพติดและสารก่อประสาทหลอน มิได้จำแนกไว้ที่ใด สถานที่ไม่ระบุรายละเอียดขณะพักผ่อนหลับรับประทานอาหารหรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน Intentional self-poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics [hallucinogens]\, not elsewhere classified at unspecified place While resting\, sleeping\, eating or engaging in other vital activities
14 Y12 การเป็นพิษจากยาเสพติดและสารก่อประสาทหลอน มิได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่ทราบเจตนา สถานที่ไม่ระบุรายละเอียดขณะพักผ่อนหลับรับประทานอาหารหรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics [hallucinogens]\, not elsewhere classified\, undetermined intent at unspecified place While resting\, sleeping\, eating or engaging in other vital activities
15 Y496 ไซโคดิสเลพติก (สารก่อประสาทหลอน) Psychodysleptics [hallucinogens] adverse effect