สถาณการณ์ PM 2.5 เขตสุขภาพที่ 8

* Real-Time ณ วันที่ 04-10-2023 เวลา 09-54 นาที

  • สภาพอากาศโดยรวมในเขตสุขภาพที่ 8 อยู่ในเกณ์ มาตรฐาน
  • ค่าที่เกินมาตรฐาน ไม่มี
  • ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปานกลางไปถึงดีมากมีอยู่ 7 จังหวัด คือ เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู (ระดับค่า PM ต่ำสุดอยู่ที่ 4)
แหล่งข้อมูล: https://fire.gistda.or.th
พื้นที่ จุดความร้อน (Hotspot)
อุดรธานี 0
สกลนคร 0
นครพนม 0
เลย 0
หนองคาย 0
หนองบัวลำภู 0
บึงกาฬ 0
เขตสุขภาพที่ 8 0
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 13

เลย
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี จังหวัดเลย)
2023-09-18 12:00:00

4

ดีมาก

หนองคาย
(สวนสาธารณะหนองถิ่น)
2023-10-04 09:00:00

16

ดีมาก

นครพนม
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม)
2023-10-04 09:00:00

14

ดีมาก

สกลนคร
(สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร)
2023-10-04 09:00:00

11

ดีมาก

อุดรธานี
(สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี)
2023-10-04 09:00:00

15

ดีมาก

บึงกาฬ
(ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ)
2023-06-13 09:00:00

10

ดีมาก

หนองบัวลำภู
(สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู)
2023-06-09 01:00:00

11

ดีมาก

แหล่งข้อมูล

Air4thai: กรมควบคุมมลพิษ
อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม,
เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
ระดับ ค่าเฉี่ย
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
สี ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง
(เด็กเล็ก/หญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน
ดีมาก 0 - 25 ฟ้า - ทำกิจกรรมกลางแจ้ง/ท่องเที่ยว ได้ปกติ - ทำกิจกรรมกลางแจ้ง/ท่องเที่ยว ได้ปกติ - ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- ลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
- ทำความสะอาดบ้าน จัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบบริเวณบ้านให้ปลอดฝุ่น
ดี 26 - 37 เขียว - ทำกิจกรรมกลางแจ้ง/ท่องเที่ยว ได้ปกติ - ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- เฝ้าระวังอาการผิดปกติ*
- ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- ลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
- ทำความสะอาดบ้าน จัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบบริเวณบ้านให้ปลอดฝุ่น
ปานกลาง 38 - 50 เหลือง - ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- เฝ้าระวังอาการผิดปกติ*
- ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 เมื่ออยู่กลางแจ้ง
- ผู้มีโรคประจำตัว เฝ้าระวังอาการผิดปกติ*
-ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
-ทำความสะอาดบ้าน จัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบบริเวณบ้านให้ปลอดฝุ่น
-หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
-จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นภายในบ้าน
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 51 - 90 ส้ม - ควรลดหรือจำกัดกิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 เมื่ออยู่กลางแจ้ง
- เฝ้าระวังอาการผิดปกติ*
- ลดเวลาทำกิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 เมื่ออยู่กลางแจ้ง
- หากมีอาการผิดปกติ* ให้รีบพบแพทย์ หรือ ประเมินอาการรับสัมผัส PM2.5 ที่ 4health.anamai
- ผู้มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยา
- ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- อยู่ภายในห้องปลอดฝุ่นในบ้าน
- ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การประกาศเขตห้ามเผา เป็นต้น
- งดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น
มีผลกระทบต่อสุขภาพ 91 ขึ้นไป แดง - ควรลดหรืองดกิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 เมื่ออยู่กลางแจ้ง
- เฝ้าระวังอาการผิดปกติ*
- งดทำกิจกรรม/ออกกำลังกายกลางแจ้ง
- สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 เมื่อจำเป็นต้องออกกลางแจ้ง
- หากมีอาการผิดปกติ* ให้รีบพบแพทย์ หรือ ประเมินอาการรับสัมผัส PM2.5 ที่ 4health.anamai
- ผู้มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาอย่างน้อย 5 วัน
- ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- อยู่ภายในห้องปลอดฝุ่นในบ้าน
- ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การประกาศเขตห้ามเผา เป็นต้น หากพบการเผาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
- งดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น
หมายเหตุ : *อาการผิดปกติ : ไอบ่อย หายใจ ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์


กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด
กลุ่มโรคตาอักเสบ
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
ลำดับ กลุ่มโรค ICD10
1 Chronic Obstructive Pulmonary disease J440-J449
2 Asthma J450-J459
3 Pneumonia J120-J189
4 Influenza J100-J119
5 Acute pharyngitis J020-J029
6 Chronic rhinitis J300-J309
7 Bronchitis J200-J209, J40
8 Acute ischemic heart disease I240-I249
9 Cerebrovascular disease (stroke) I610-I619, I630-I639, I64
10 กลุ่มโรคตาอักเสบ H100-H109
11 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ L300-L309