สถาณการณ์ PM 2.5 เขตสุขภาพที่ 8

* Real-Time ณ วันที่ 22-04-2024 เวลา 00-59 นาที

  • สภาพอากาศโดยรวมในเขตสุขภาพที่ 8 อยู่ในเกณ์ เกินมาตรฐาน
  • ค่าที่เกินมาตรฐานมีอยู่ 5 จังหวัด คือ เลย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู (ระดับค่า PM มากสุดอยู่ที่ 78)
  • ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปานกลางไปถึงดีมากมีอยู่ 2 จังหวัด คือ หนองคาย บึงกาฬ (ระดับค่า PM ต่ำสุดอยู่ที่ 10)
แหล่งข้อมูล: https://fire.gistda.or.th
พื้นที่ จุดความร้อน (Hotspot)
อุดรธานี 4
สกลนคร 3
นครพนม 2
เลย 16
หนองคาย 0
หนองบัวลำภู 4
บึงกาฬ 0
เขตสุขภาพที่ 8 29
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 653

เลย
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี จังหวัดเลย)
2024-04-22 00:00:00

55

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

หนองคาย
(สวนสาธารณะหนองถิ่น)
2024-04-22 00:00:00

35

ปานกลาง

นครพนม
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม)
2024-04-22 00:00:00

78

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สกลนคร
(สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร)
2024-04-22 00:00:00

49

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อุดรธานี
(สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี)
2024-04-22 00:00:00

53

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

บึงกาฬ
(ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ)
2023-06-13 09:00:00

10

ดีมาก

หนองบัวลำภู
(องค์การริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู)
2024-04-22 00:00:00

46

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

แหล่งข้อมูล

Air4thai: กรมควบคุมมลพิษ
อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม,
เลย, หนองคาย, บึงกาฬ , หนองบัวลำภู
ระดับ ค่าเฉี่ย
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
สี ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง
(เด็กเล็ก/หญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน
ดีมาก 0 - 15.0 ฟ้า - สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (ทั้งกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง) - สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (ทั้งกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง) - ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- ลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
- ทำความสะอาดบ้าน จัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบบริเวณบ้านให้ปลอดฝุ่น
ดี 15.1 - 25.0 เขียว - สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (ทั้งกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง) - เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากกลางแจ้งเป็นนเวลานาน br> - ควรสังเกตอาการผิดปกติ* - ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- ลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
- ทำความสะอาดบ้าน จัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบบริเวณบ้านให้ปลอดฝุ่น
ปานกลาง 25.1 - 37.5 เหลือง - เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง เป็นเวลานาน
- ควรสังเกตอาการผิดปกติ*
- ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง
- หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกครั้ง
- ควรสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม
-ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
-ทำความสะอาดบ้าน จัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบบริเวณบ้านให้ปลอดฝุ่น
-หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
-จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นภายในบ้าน
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 37.6 - 75.0 ส้ม - ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกกลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง
- หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกครั้ง
- ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้าน
- จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง
- หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกครั้ง
- ควรสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
- อยู่ในอาคารหรือห้องที่มีอุปกรณ์ลดฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องปลอดฝุ่น
- ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
- ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้าน
- ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- อยู่ภายในห้องปลอดฝุ่นในบ้าน
- ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การประกาศเขตห้ามเผา เป็นต้น
- งดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น
มีผลกระทบต่อสุขภาพ 75.1 ขึ้นไป แดง - งดการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก กลางแจ้ง
- เมื่อออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกครั้ง
- อยู่ในอาคารหรือห้องที่มีอุปกรณ์ลดฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องปลอดฝุ่น
- ควรสังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
- ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้าน
- ปลูกต้นไม้ลดมลพิษทางอากาศ
- อยู่ภายในห้องปลอดฝุ่นในบ้าน
- ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การประกาศเขตห้ามเผา เป็นต้น หากพบการเผาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
- งดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น จุดธูป เผาขยะ เผาวัชพืช เป็นต้น
หมายเหตุ : *อาการผิดปกติ : ไอบ่อย หายใจ ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
จังหวัด รวม สถานบริการสาธารณสุข อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุม/ห้องประชุม อาคารสถานศึกษา อื่น ๆ
อุดรธานี 241
นครพนม 197
หนองคาย 147
บึงกาฬ 59
สกลนคร 26
เลย 74
หนองบัวลำภู 10


กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด
กลุ่มโรคตาอักเสบ
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
ลำดับ กลุ่มโรค ICD10
1 Chronic Obstructive Pulmonary disease J440-J449
2 Asthma J450-J459
3 Pneumonia J120-J189
4 Influenza J100-J119
5 Acute pharyngitis J020-J029
6 Chronic rhinitis J300-J309
7 Bronchitis J200-J209, J40
8 Acute ischemic heart disease I240-I249
9 Cerebrovascular disease (stroke) I610-I619, I630-I639, I64
10 กลุ่มโรคตาอักเสบ H100-H109
11 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ L300-L309