การใช้งานเตียงภาพรวมเขต
AIIR Modified AIIR Isolate Cohort Hospitel
ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
0 3 -3 0 0 4 41 -37 2141 37 2104 226 17 209