การใช้งานเตียงภาพรวมเขต
AIIR Modified AIIR Isolate Cohort Hospitel
ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ