นายแพทย์

1503

ทันตแพทย์

449

เภสัชกร

751

พยาบาลวิชาชีพ

9221

บุคลากรแยกตามความเชียวชาญ

ความเชียวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์

สาขาศัลยศาสตร์(4 ปี)

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาขาวิสัญญีวิทยา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สาขาประสาทศัลยศาสตร์

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

สาขาประสาทวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

สาขากุมารศัลยศาสตร์

สาขาตจวิทยา

อนุสาขาการระงับปวด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

สาขากุมารเวชศาสตร์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

สาขาพยาธิวิทยาคลินิค

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อนุสาขาจอตาและวุ้นตา

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

สาขาศัลยศาสตร์

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

สาขาศัลยศาสตร์(3 ปี)

สาขาจักษุวิทยา

อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า

ไม่ระบุ

ออร์โธปิดิกส์

สาขาจิตเวชศาสตร์

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ