นายแพทย์

1503

ทันตแพทย์

449

เภสัชกร

751

พยาบาลวิชาชีพ

9221

บุคลากรแยกตามความเชียวชาญ

ความเชียวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์

สาขาศัลยศาสตร์(4 ปี)

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาขาวิสัญญีวิทยา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สาขาประสาทศัลยศาสตร์

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สาขาประสาทวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

สาขากุมารศัลยศาสตร์

สาขาตจวิทยา

อนุสาขาการระงับปวด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สาขาพยาธิวิทยาคลินิค

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อนุสาขาจอตาและวุ้นตา

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

สาขาศัลยศาสตร์

สาขาศัลยศาสตร์(3 ปี)

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

สาขาจักษุวิทยา

อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า

ไม่ระบุ

ออร์โธปิดิกส์

สาขาจิตเวชศาสตร์

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ

สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สาขากุมารเวชศาสตร์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม